Phòng khám Thiện Tâm Phiên bản Hệ thống 11.0+e

Thông tin về Phòng khám Thiện Tâm instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Url Access Restriction
Module Use of Url Access Restriction
API Access Token
API Access Token
Lightbox_Image Widget
Lightbox_Image Widget
Add Date Range
Add date range to tree view odoo
Lightbox_Image Widget
Lightbox_Image Widget
Oclinic Inventory
Format Input Number
Auto thousands separator while user typing. Dynamic with user-language.
Quản lý Kho
Kiểm kho, Logistics, Quản lý kho
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Quản lý hoá đơn
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
VN Localization
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Liên thông BHYT
Liên thông BHYT cho vClinic
Clinic Dashboard
Dashboard for Clinic Management
Liên thông HSSK
Liên thông HSSK cho vClinic
Clinic Import
Import from Excel for Clinic
Clinic Report
Report for Clinic Management
Clinic Survey
Survey for Clinic Management
Department of Health Dashboard
Dashboard for Department of Health
O-Clinic
Quản lý phòng khám
Odoo Web Login Screen
The new configurable Odoo Web Login Screen
Open PDF Reports and PDF Attachments in Browser
Open PDF Reports and PDF Attachments in Browser
Nhập excel
Đọc và nhập file excel
SMS Brandname Viettel
Send SMS brand name via Viettel
Khảo sát
Tạo khảo sát, lựa chọn câu trả lời và in kết quả
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ